Монгол Улсын эдийн засаг 2020 оны эхний улиралд 10.7 хувиар буурлаа

Огноо: 2020-05-19

Үндэсний статистикийн хороо нэгдүгээр улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн өөрчлөлтийг зарлалаа.

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлэлд:

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон) 2020 оны эхний улиралд урьдчилсан гүйцэтгэлээр оны үнээр 7,444.0 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 499.3 (6.3%) тэрбум төгрөгөөр, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 3,148.8 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 377.2 (10.7%) тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсныг дурдсан байна.

ДНБ (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр)-ий 10.7 хувийн бууралтад уул уурхай, олборлолтын салбарын нэмэгдэл өртөг 269.2 (29.5%) тэрбум төгрөгөөр, үйлчилгээний салбарын
нэмэгдэл өртөг 114.9 (6.8%) тэрбум төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

График 1, ДНБ-ий өсөлт, бууралт, хувиар (2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр, өмнөх оны мөн үеэс)

ДНБ, 2020 оны эхний улиралд 10.7 хувиар буурсны:

  • Хөдөө аж ахуйн салбар +0.5,
  • Уул уурхай -7.6,
  • Аж үйлдвэр +0.6, 
  • Үйлчилгээ -3.3, 
  • Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар -1 нөлөөлсөн байна.

Эх сурвалж: ҮСХ